Política de privacitat

Responsable del tractement de les seves dades

El responsable del tractament de les dades és Ivan Frauca Gost, amb NIF número 46140404N, amb nom comercial Neverland Concerts. Adreça postal: C/ Castellví 27, 08173 Sant Cugat del Vallès. Telèfon: +34 646 947 681. Correu electrònic: info@neverlandconcerts.com

Recopilació de dades

Neverland Concerts pot recopilar la següent informació personal dels usuaris, a través dels formularis o altres entrades quan l’usuari es registra a la newsletter, participa en promocions o enquestes de l’empresa i efectua consultes, suggeriments o reclamacions: nom, adreça de correu electrònic, adreça postal, número de telèfon, data de naixement, sexe. En el supòsit d’entrada de dades en el marc d’una petició de treball a més de les anteriors dades, es recopilarà informació professional de l’interessat i del seu currículum vitae i altres dades pròpies del procés de selecció.
A més, Neverland Concerts recopila tota la informació relativa a la seva navegació a la WEB i la seva interacció amb la marca. 

Finalitats del tractament de les dades personals

Les dades personals de l’interessat seran tractades amb les següents finalitats segons apliquin:
– Fer arribar informació als interessats sobre novetats, ofertes i promocions de Neverland Concerts, facilitar la participació voluntària en concursos i sortejos, informar d’activitats socials i esdeveniments que organitzi l’empresa, la recepció per part dels interessats dels beneficis corresponents, així com gestionar incidències i actuacions del servei d’atenció al client i, en definitiva, facilitar la comunicació entre els interessats i el Responsable. La informació es remetrà per correu electrònic o comunicacions de qualsevol tipus en relació a les referides finalitats. L’acceptació d’aquest avís suposa conformitat i autorització expressa a rebre aquestes comunicacions de conformitat amb la Llei 34/2002.

– Donar resposta a les consultes, suggeriments, incidències o qualsevol altra informació o petició que plantegen els usuaris. La resposta es pot fer mitjançant correu electrònic, telèfon, carta postal o qualsevol altre sistema útil per fer arribar la mateixa. Les dades facilitades per l’usuari en efectuar la petició i els addicionals que ens faciliti en el procés de resposta a la mateixa s’incorporaran en un programa destinat a la gestió de la mateixa i posteriorment es podran utilitzar a efectes estadístics.
– Les dades personals recollides a través del corresponent formulari, el currículum vitae així com els que es generin durant el procés de selecció són confidencials i seran tractades per Neverland Concerts, com a responsable de tractament, als únics efectes d’analitzar, gestionar i donar resposta a la teva petició de treball que s’entendrà adreçada a Neverland Concerts. La resposta es pot fer mitjançant correu electrònic, telèfon, carta postal o qualsevol altre sistema útil per a aquesta finalitat. Les seves dades no seran cedides a tercers, excepte obligació legal, i seran conservats mentre duri el procés de selecció i, posteriorment, durant un termini màxim de dotze mesos, excepte en el supòsit de produir-se la contractació laboral del candidat.

– El tractament de les dades pot implicar elaboració de perfils consistent a utilitzar les dades sobre preferències aportades voluntàriament per l’interessat per personalitzar el contingut de les comunicacions, ofertes, productes i altres activitats en funció dels seus interessos. Aquest tractament no té efectes jurídics en l’interessat ni l’afectarà significativament de manera similar, segons art. 22.1 RGPD.

– Gestionar i desenvolupar el registre a la WEB que suposarà l’elaboració de perfils de la navegació de l’usuari a la WEB. Dit perfilat consisteix en l’ús de les dades personals del client i de la informació de la seva navegació tal com els productes vistos o peticions d’informació, les seccions de la web visitades, la ubicació per avaluar les seves preferències i / o interessos personals.

– Respondre a l’exercici dels drets per part de l’interessat de les seves dades. Neverland Concerts conservarà les dades personals d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades. Només es conservaran les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per complir amb el que disposa la legislació aplicable o per als fins per als quals es processen les seves dades personals.

Legitimació per tractar les dades

Neverland Concerts està legitimat per al tractament de les dades sobre la base del consentiment prestat de forma expressa per l’usuari a través de la gestió del registre a la web, per correu electrònic o, si s’escau, qualsevol altre mecanisme de recollida del consentiment.
En relació amb l’elaboració de perfils la base legal del tractament de les dades personals de l’interessat serà l’interès legítim de Neverland Concerts per oferir un servei i informació més personalitzada i útil a l’usuari i, per tant, millorar els productes i marques. 

Ús de cookies i serveis similars

Utilitzem cookies en els nostres llocs WEB per brindar-li una millor experiència quan navega en els mateixos i també ens permet fer millores al nostre lloc.
Per a més informació sobre l’ús de galetes i sobre com evitar-los, podeu consultar la nostra política de cookies, disponible a la WEB.

Destinataris de les dades

Les dades personals de l’interessat podran ser cedides/comunicades a les administracions i organismes públics quan així ho exigeixi la normativa legal. En cap cas, cedirà o vendrà les dades a tercers, ni es transferiran a tercers països ni organitzacions internacionals.
Així mateix, seran destinataris de les dades personals, si escau, les empreses encarregades del tractament de dades que prestin serveis a Neverland Concerts (empreses de gestió de queixes, empreses d’elaboració de perfils, etc.).
Les seves dades personals només podran ser processats per un tercer si l’encarregat de tractament es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives que siguin necessàries per complir amb el compromís de seguretat en el tractament de dades que consisteix a protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat seves dades personals.

Protecció de les dades personals

Neverland Concerts manifesta que ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Ús de xarxes socials

Si un nom d’usuari específic en una xarxa social, Neverland Concerts podrà registrar les dades disponibles en aquesta xarxa social i per al que expressament ha permès la comunicació a través de l’aplicació seleccionada. Aquests mitjans de comunicació social tenen les seves pròpies condicions d’ús que vostè està obligat a tenir en compte i observar si fa ús d’ells.
DRETS DE L’USUARI:
L’usuari podrà exercitar els drets següents a través de l’adreça de correu electrònic info@neverlandconcerts.com:

  1. Dret D’ACCÉS: Accedir a les dades personals en possessió de l’empresa responsable.
  2. Dret DE RECTIFICACIÓ: Sol·licitar la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes, sense perjudici de la seva modificació pel mateix usuari a través de la nostra WEB.
  3. Dret DE SUPRESSIÓ / DRET DE L’OBLIT: Sol·licitar que les dades personals siguin suprimits si no són necessaris per al desenvolupament d’una relació contractual o gestió legal.
  4. Dret ENTRE D’: Sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
  5. Dret DE PORTABILITAT: Rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable per mitjans automatitzats.
  6. Dret D’OPOSICIÓ: Oposar que les dades personals siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim, inclosa l’elaboració de perfils. En aquest supòsit, el responsable deixarà de tractar les dades, excepte per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
    L’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Compartir:
Abbey Road Tributo © 2022 - Aviso legal - Política de privacidad - Política de cookies